Vedtekter

for Foreningen Frikanalen

Vedtatt på stiftelsesmøtet 14. juni 2007.

Revidert av årsmøtet 4. februar 2008,
28.april 2011, 28. mai 2015 og 13. mars 2021.

§ 1. Navn

Foreningen Frikanalen, også omtalt som Åpen kanal, er en selvstendig forening stiftet 14.06.2007.

§ 2. Formål

Foreningen skal tilrettelegge for ikke-kommersiell, allmenn deltakelse i den åpne TV-kanalen i det digitale bakkenettet og på andre distribusjonsplattformer (heretter kalt Frikanalen).

Frikanalen er en TV-kanal der frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke- kommersielle virksomheter kan få tildelt sendetid på rimelige vilkår.

Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet.

Foreningen skal koordinere arbeidet med kanalen, drive rådgivning og kompetansehevende tiltak, stimulere organisasjoner og andre til å ta TV-mediet i bruk, samt drive interessepolitisk arbeid knyttet til kanalen.

Foreningen skal ikke drive redaksjonell forhåndskontroll av innhold i deltakernes programmer. Virksomheten bygger på forutsetningene i Stortingets vedtak i 2004 (innst.S.nr.128) om digitalt bakkenett for fjernsyn.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap i Foreningen Frikanalen er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke- fortjenestebasert/ikke-offentlig basis i Norge, i henhold til avgrensningene i lov om frivillighetsregister § 3 og § 4.

§ 3-1. Plikter

Medlemmene skal betale kontingent til Foreningen Frikanalen. Kontingenten regnes etter sist tilgjengelig regnskap. Fysiske personer betaler minstesats eller et beløp per sending tilsvarende ca. en tredjedel av minstesatsen.

Med unntak for fysiske personer skal medlemmet innen 15. februar hvert år sende medlemsopplysninger til Foreningen Frikanalen på avtalt skjema/medium. Alle medlemmene er pliktige til å rette seg etter gjeldende vedtekter.

§ 3-2. Rettigheter

Medlemmer har rett til å benytte Frikanalen til å distribuere programmer. Medlemmenes rett til å bruke Frikanalen for distribusjon av programmer gjelder utelukkende ikke-kommersiell bruk.

Medlemmene gis ikke rett til å bevisst bruke senderetten til skjult eller åpenbar reklame, herunder sponsing, tekstreklame, logoer eller produktplassering, for tredjeparts varer eller tjenester.

Sendetidsfordelingen skal gi mulighet for fast sendetid for medlemmer som ønsker det og sette av åpne flater for enkeltprogrammer. Intet enkeltmedlem skal kunne tildeles mer enn én times fast sendetid pr dag. Sendetidspunkt som anses som spesielt gunstige skal rotere mellom aktørene.

§ 3-3. Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til Foreningen Frikanalen senest 1. desember, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er Foreningen Frikanalen høyeste myndighet. Det skal holdes ordinært Årsmøte innen utgangen av 31. mars hvert år. Det skal kalles inn til ekstraordinært Årsmøte dersom minst 3 styremedlemmer eller 2/3 av medlemmene krever det.

§ 4-1. Innkalling og saker til Årsmøtet

Innkallingen sendes senest 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært Årsmøte. Medlemmer må fremme årsmøtesaker seinest 3 uker før Årsmøtet. Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på Årsmøte skal sendes til medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen, skal legges fram for Årsmøtet. Dette gjelder også forslag til vedtektsendringer.

§ 4-2. Dagsorden for Årsmøtet
 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop/godkjenning av representantenes fullmakter
  • Godkjenne dagsorden
  • Valg av møteleder, møtesekretær og to protokoll-underskrivere
 2. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 3. Godkjenne årsmelding
 4. Godkjenne revidert regnskap
 5. Behandle innkomne saker
 6. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 7. Behandle budsjett, herunder kontingent
 8. Valg
  1. Leder – velges særskilt, for ett år
  2. Nestleder – velges særskilt, for 2 år
  3. 3 styremedlemmer – velges for 2 år
  4. Eventuell revisor.
  5. Valgkomite - bestående av 3 medlemmer, hvorav ett medlem kan være styremedlem i det sittende styret
  6. Eventuell kontrollkomite bestående av 2 medlemmer.

§ 5. Styret

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Alle over 15 år kan velges til styreverv. Styret bør ha minst 1 medlem under 26 år og kjønnsbalanse.

§ 5-1. Styrets oppgaver

Styret skal:

 • lede Foreningen Frikanalen i perioden mellom Årsmøtene
 • iverksette Årsmøtets vedtak
 • kontrollere for nye medlemmer om det ikke-kommersielle/ikke-offentlige vilkåret er oppfylt
 • har arbeidsgiveransvar for ansatte
 • innkalle til årsmøte
 • utarbeide årsmelding og regnskap
 • fremme forslag til handlingsplan og budsjett
 • disponere organisasjonens inntekter i tråd med handlingsplan, budsjett og til beste for Foreningen Frikanalen som landsomfattende organisasjon.
 • ved styreleder innkalle til styremøter

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede.

§ 5-2. Signatur

Styreleder og ett styremedlem sammen forplikter Foreningen Frikanalen med sine underskrifter.

§ 6. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun vedtas av Årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 7. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Foreningen Frikanalen behandles på Årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Foreningen Frikanalen og alle tilsluttede medlemmer minst to måneder før Årsmøtet. Til oppløsning kreves 3⁄4 stemmeflertall. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles.

© 2009 - 2023 Foreningen Frikanalen